Certifikovaná výroba

Výroba z certifikovaného stavebného reziva

Väzníkové krovy s drevenými priehradovými konštrukciami spájanými oceľovými styčníkovými doskami s prelisovanými tŕňmi vyrábame v maximálnej možnej kvalite.

Firma Techwood používa stavebné rezivo výhradne od dodávateľov s certifikovanou výrobou. Hranoly sú u výrobcu sušené na 16-18% a hobľované na zaoblenie hrany S4S. Každý hranol prechádza kontrolou kvality pomocou laserovej triedičky. Vyhovujúce hranoly sa označujú certifikátom „CE“, ktorý deklaruje kvalitu reziva, jeho vlhkosť a trvanlivosť.

Certifikát CE obsahuje

Normu na triedenie reziva „EN 14 081“

Označenie triedy pevnosti „C24“

Údaj o výrobnej linke

Dátum kontroly hranolu

Kód triediacej laserovej triedičky

Styčníkové dosky s prelisovanými tŕňmi

Na spájanie drevených priehradových konštrukcií používame styčníkové dosky s prelisovanými tŕňmi BV15 od spoločnosti Bova. Bova disponuje certifikátom o zhode riadenia výroby od Technického a skúšobného ústavu stavebného Praha. Certifikát deklaruje, že vyrobené styčníkové dosky majú vlastnosti požadované pre návrhy drevených konštrukcií podľa normy ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5. Osvedčenie preukazuje, že boli uplatnené všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania stálostí vlastností podľa normy EN 14545: 2008.

Certifikovaná výroba

Sme dlhoročnými držiteľmi certifikátu vnútropodnikovej kontroly, ktorý deklaruje, že naše výrobky – Prefabrikované priehradové nosníky z rastlého dreva spájané kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi určené na nosné použitie stavieb spĺňajú normu EN 14250: 2010.

Autorizačné osvedčenie SKSI

Zodpovedný projektant Ing. Peter Pavlák je autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb a je opravnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/ 1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov.