Kotvenie väzníka

Väzníkový krov kotvíme k podkladu pomocou pevných a posuvných oceľových uholníkov. Návrh uholníkov podlieha statickému výpočtu a umiestňujeme ich na oba „konce“ väzníkov. Od výpočtu závisí aké typy a počty uholníkov použijeme, napr. dva pevné uholníky, jeden pevný a jeden posuvný alebo pri ojedinelých prípadoch štyri uholníky.

Predtým ako je väzník ukotvený je podložený lepenkou. Lepenka zabraňuje prenosu vlhkosti medzi väzníkom a vencom.

Pevná podpera

Na vytvorenie pevnej podpery použijeme pevný uholník. Pevná podpera neumožňuje horizontálny posun väzníkov.

Posúvna podpera

Na posuvnú podperu upevňujeme posuvný uholník. Jej použitie vychádza zo statického návrhu. Posuvná podpera umožňuje horizontálny pohyb väzníka max. do 5 mm.

Kotvenie väzníka a uholníkov

Uholníky kotvíme do väzníka vždy pomocou konvexných klincov. Spôsob kotvenia uholníkov do venca závisí od jeho typu. Najčastejšie sa stretávame so železo-betónovým vencom, s drevenými prievlakmi (pomúrnicou) a menej často s oceľovým prievlakom.

Uholníky kotvíme do väzníka pomocou konvexných klincov 4x40mm.

Do železo-betónového venca používame prievlačné kotvy M10.

Do drevených prievlakov montujeme HBS vruty.

Do oceľových prievlakov používame špeciálne nastreľovacie klince do ocele, príp. nosný zvar.