Delenie väzníkov mimo podpery

Väzníky ktoré presahujú dĺžkové limity, či už výrobné (do 15m) alebo prepravné (do 13,6m), navrhujeme rozdelené. Najlepšie riešenie je rozdeliť väzník nad železobetónovým vencom, resp. nad vnútornou nosnou stenou. Avšak nastávajú situácie, kedy toto delenie nie je možné. Buď sa v objekte vnútorná nosná stena nenachádza, alebo nám to tvar väzníka jednoducho nedovoľuje.

V takýchto prípadoch delíme väzníky mimo nosnej steny. Delenie a spájanie je náročné a podlieha statickému výpočtu. Nosný spoj zabezpečujú spojky väzníkov a oceľové skrutky resp. svorníky. Väzníky spájame až pred ich samotnou montážou.

Spájanie deleného väzníka mimo podpery

Väzníky spájame na hornom aj spodnom páse z oboch strán pomocou oceľovej spojky väzníka.

Výkres detailu pre spájanie väzníkov mimo podpery.

Na spoje použijeme 4 spojky a niekoľko veľkých oceľových svorníkov.

Fotogaléria delenia väzníkov mimo podpery

Realizácia delenia väzníkov na sedlovom krove pre sklad obilia v obci Pravotice. Z dôvodu veľkého celkového rozpätia krovu sme väzníky museli deliť. V objekte sa nenachádzajú žiadne vnútorné nosné priečky, a tak sú väzníky delené mimo podpery.