Príprava stavby na väzníkový krov

Každý remeselník potrebuje vyhovujúce podmienky pre svoju prácu, aby ju mohol vykonávať čo najkvalitnejšie. Rovnako to platí aj pri montáži väzníkového krovu. Aby montážnici mohli kvalitne robiť svoju prácu, je potrebná určitá príprava spodnej stavby.

Príprava stavby na väzníkový krov nie je náročná. Prebieha v podstate už od prvej fázy navrhovania až po fázu zadania krovu do výroby. Riadnou komunikáciou medzi projektantom a zákazníkom sa vyhneme možným komplikáciám pri montáži.

Hlavné požiadavky na prípravu spodnej stavby

Odsúhlasenie nosného systému stien

Nenosné vnútorné steny musia byť nižšie ako nosné steny

Rovina železo-betónového venca

Skutočné rozmery stavby pred zadaním do výroby

Poloha komína

Prístup k elektrike

Prístup kamiónu k stavbe

Nosný systém stien

Pri návrhu krovu, či už tesárskeho alebo väzníkového, hrá dôležitú úlohu dispozícia nosného systému stien (obvodové a vnútorné nosné steny). Pri tesárskom krove je potrebný väčší počet vnútorných nosných stien, zatiaľ čo pre návrh väzníkového krovu väčšinou nepotrebujeme žiadne.

Každý krov navrhujeme vždy na konkrétny nosný systém. Pre správnu funkciu väzníka je dôležité vedieť, ktoré steny sú nosné a ktoré nie, a preto je potrebné si ich dopredu odsúhlasiť.

Vonkajšia nosná stena – veniec

Väzníkový krov sa ukladá priamo na železo-betónový (ž.b.) veniec bez použitia pomúrnic a teda spodná hrana väzníkov klesá na výšku ž.b. venca.

Rovina železo-betónového venca

Investor by mal dohliadnuť pri zalievaní ž.b. vencov na ich dokonalú rovinu. Počas montáže dokážeme niektoré nedokonalosti vyrovnať podkladaním väzníkov, avšak príliš veľké nepresnosti (+/- 20mm) sa odzrkadlia na nerovnosti podhľadu a strešnej roviny.

Vnútorné nosné steny (podpery)

Pri návrhu krovu, vo väčšine prípadov, nie je potrebná žiadna vnútorná nosná stena. Problém nastáva vtedy, ak sa zhotovia také, ktoré nie sú zahrnuté v projekte alebo boli bez konzultácie doplnené.

Pokiaľ podoprieme väzníky o podperu, o ktorej sme v návrhu neuvažovali, zmení sa jeho statická schéma. Jednotlivé dimenzie reziva a spôn budú odlišné a nemusia vyhovovať povoleným hodnotám využiteľnosti. Vtedy nastáva komplikované posudzovanie všetkých dotknutých väzníkov a ich možná úprava priamo na stavenisku.

Nenosné vnútorné steny

Väzníky majú určité vypočítané priehyby, ktoré musia byť v budúcnosti umožnené. Z toho dôvodu musia byť nenosné steny min. o 50mm nižšie ako je horná hrana ž.b. venca. Ak by priehyb väzníka nebol umožnený, časom by sa väzníky mohli „oprieť“ o nenosné priečky a tie by mohli praskať.

Skutočné rozmery stavby

Projektanti sa v prvej fáze návrhu väzníkového krovu riadia projektovou dokumentáciou poskytnutou investorom. Skôr ako začneme krov vyrábať, projektanti si overujú a potvrdzujú skutočné rozmery stavby, polohu komína a iných telies zasahujúcich do strešného priestoru. Navrhnutý krov upravujeme vždy podľa skutočných rozmerov stavby. Výsledný väzníkový krov dodávame na skutočnú stavbu a nie na projektovanú. Predsa len ide o proces, kde sa môžu napočítať nepresnosti pri kopaní základov, murovaní, úpravy projektu atď.

V neposlednom rade je potrebné zabezpečiť prístup k elektrike a bezproblémový príjazd kamióna na stavenisko.