Príprava stavby na väzníkový krov

Príprava stavby na väzníkový krov

Základná príprava stavby

Hlavný rozdiel v spodnej stavbe pri použití väzníkového krovu oproti klasickému tesárskemu krovu je dispozícia nosného systému (obvodové a vnútorné nosné steny). Pri klasickom tesárskom krove je spravidla potrebný väčší počet vnútorných nosných stien. Pri návrhu klasického väzníkového krovu väčšinou nepotrebujeme žiadne vnútorné nosné steny.

Po odsúhlasení nosného systému s našimi projektantmi nastáva samotná fáza vyhotovenia spodnej stavby. Väzníkový krov sa ukladá a kotví priamo na železo-betónový (ž.b.) veniec bez použitia pomúrnic.

Dôležitý údaj, ktorý si treba odkontrolovať je konečná svetlá výška v miestnosti. Pri vynechaní pomúrnic spodná hrana väzníkového krovu klesá na výšku ž.b. venca. Väčšina architektov už tento fakt berie do úvahy, avšak je dobré si to prekontrolovať. Pre lepšiu predstavu Vám naši projektanti posielajú prílohy s vizualizáciou a tvarom hlavného väzníka.

Investor je ďalej povinný dohliadnuť pri zalievaní ž.b. vencov na ich dokonalú rovinu. Naši montážnici samozrejme jemné nedokonalosti vedia zrovnať podkladaním každého jedného väzníka, no príliš veľké nepresnosti (+/- 20mm) sa už odzrkadlia na nerovnosti podhľadu a strešnej roviny.

Železobetónový veniec

Najrovnejší ž.b. veniec akí sme kedy videli!

Skutočnosť na stavbe

Nenosné steny (pokiaľ ich investor vyhotoví pred montážou krovu), musia mať výšku hornej hrany nižšiu oproti výške hornej hrany ž.b. venca o min. 50mm. Dôvod je jednoduchý. Väzníky majú určité vypočítané priehyby, ktoré musia byť v budúcnosti umožnené. V opačnom prípade by došlo ku čiastočnému prenosu zvislých síl do nenosných priečok a tie by mohli praskať.

Ako sme už na začiatku spomenuli, pri návrhu krovu vo väčšine prípadov nie je potrebná žiadna vnútorná nosná stena. Zlé prípady nastávajú vtedy, ak sa zhotovia také, ktoré nie sú zahrnuté v projektovej dokumentácii, popr. boli po dohode s našimi projektantmi zrušené a investor si ich samovoľne vyhotovil.

Pokiaľ podoprieme väzníkový krov mimo uvažovaných podpier, zmení sa statická schéma a jednotlivé dimenzie reziva a spôn budú odlišné. Vtedy nastáva komplikované posudzovanie všetkých dotknutých väzníkov a ich možná úprava priamo na stavenisku.

Využiteľnosť väzníka

Využiteľnosť väzníka

Prekročená využiteľnosť väzníka

Prekročená využiteľnosť väzníka

Samozrejme netreba zabudnúť na polohu komína a iných telies zasahujúcich do strešného priestoru. Projektanti sa v prvej fáze návrhu väzníkového krovu riadia projektovou dokumentáciou poskytnutou investorom. Skôr ako začneme krov vyrábať projektanti overujú a potvrdzujú skutočné rozmery stavby. Navrhnutý krov upravujeme podľa skutočných rozmerov. Výsledné väzníkový krov dodávame na skutočnú stavbu a nie na projektovanú. Predsa len ide o proces, kde sa môžu napočítať nepresnosti pri budovaní, úpravy projektu atď.

V neposlednom rade je potrebné zabezpečiť prístup k elektrike a bezproblémový príjazd kamióna na stavenisko. Viac sa dozviete v článku ,,Doprava a montáž väzníkového krovu“.

Zhrnutie

Príprava spodnej stavby na väzníkový krov nieje náročná a nevyžaduje špeciálne požiadavky. Komunikácia medzi zákazníkom a projektantom od prvej fázy navrhovania až po zadania krovu do výroby je veľmi dôležitá.

V bodoch by sme tie najdôležitejšie požiadavky mohli vymenovať nasledovne:

  • odsúhlasenie nosného systému stien
  • nenosné vnútorné steny musia byť nižšie ako nosné steny
  • rovina železo-betónového venca
  • skutočné rozmery stavby pred zadaním do výroby
  • poloha komína
  • prístup k elektrike
  • dostupnosť kamiónu

Dôležitá je komunikácia medzi zákazníkom a projektantom od prvej fázy navrhovania až po zadania krovu do výroby.

Publikované v Články.