Návrh väzníkového krovu

Nosnú konštrukciu krovu navrhujeme v profesionálnom softwari Truss4 od spoločnosti FINE, ktorý je špeciálne vyvinutý na návrh, optimalizáciu, posúdenie a zadanie do výroby drevených priehradových konštrukcií. Program Truss4 navrhuje spájanie konštrukcie styčníkovými doskami s prelisovaným tŕňmi od spoločnosti BOVA.

Podklady pre návrh väzníkového krovu

Pôdorys nosných stien (posled. nadzemného podlažia)

Pôdorys strechy (nie krovu)

Skladba strechy

Rez objektu

Lokalita

Typ strechy

Prípadne iné zaťaženie – solárne panely, úložný priestor…

Modelovanie spodnej stavby

Na základe pôdorysu nosných stien posledného nadzem. podlažia namodelujeme nosný systém spodnej stavby – obvodové a vnútorné nosné steny, železobetónové prievlaky, stĺpy.

Pre návrh väzníkového krovu, vo väčšine prípadov, nie je potrebná žiadna vnútorná nosná stena. Preto po konzultácii so statikom spodnej stavby je možná úprava a zredukovanie nosného systému na minimálne požiadavky pre krov.

Modelovanie strešných rovín

Po vytvorení spodnej stavby modelujeme strešnú rovinu. Na základe pôdorysu strechy, rezu objektu a požadovaného typu strechy vytvoríme sklon strešných rovín. Ten však z veľkej časti ovplyvňuje aj druh strešnej krytiny, kde výrobca udáva minimálny požadovaný sklon.

Počas modelovania strešnej roviny berieme do úvahy aj rôzne detaily krovu ako napr. spôsob vyloženia presahu, veľkosť presahu, odskoky, atiky atď.

Návrh väzníkového krovu

Projektant odborne navrhne a postupne určí presnú polohu každého jedného väzníka. Pri návrhu celkovej väzníkovej konštrukcie zaručujeme jeho statickú bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilitu.

Zaťaženia krovu

Po namodelovaní väzníkového krovu pridáme zaťaženia pôsobiace na väzníky. Stále zaťaženia od vrstiev strešnej roviny a podhľadu. Lokalita stavby nám určuje klimatické zaťaženia od snehu a vetra. A nakoniec pridáme dodatočné zaťaženia ako sú na úložný priestor, solárne panely atď.

Väzníky posúdime, vyladíme, prekontrolujeme a konštrukcia je pripravená na vyhotovenie cenovej ponuky.

Finálne výstupy pri cenovej ponuke

Na základe takto vypracovaného návrhu väzníkového krovu vypracujeme štyri základné výstupy – cena za celkovú konštrukciu krovu, 3D pohľad väzníkov, pôdorys väzníkov a krovu, tvar hlavného väzníka.