tel. +421 948 381 081

Najčastejšie chyby pri väzníkových krovoch

Každý jeden väzníkový krov prechádza procesom od myšlienky po pokládku strešnej krytiny. V tomto článku si preberieme najčastejšie chyby, na ktoré si treba dať pri väzníkových krovoch pozor.

Žiadosť o návrh väzníkového krovu

Zákazník nás oboznámi s jeho projektom, náš skúsený tím projektantov s ním prekonzultuje možnosti a následne krov navrhneme. Podrobne sme postup rozobrali v https://www.techwood.sk/navrh-vaznikoveho-krovu/ .

Stále a premenné zaťaženia

Prvá a najčastejšia chyba sú zle zadefinované, resp. časom zmenené zaťaženia ako napr. druh/vrstvy strešnej krytiny a podhľadu alebo dodatočné priťaženie solárnymi panelmi. Nie vždy zrealizovaný väzníkový krov na zmenu zaťaženia vyhovie. Preto je potrebné si všetko zadefinovať pred výrobou krovu.

Solárne panely - Cena krovu | Techwood
Solárne panely
Skladba strechy a podhľadu, cenová ponuka | Techwood
Skladba strechy

Znalosť noriem a ich odporúčaní

Z hľadiska projektovania skúsenými projektantmi sa zriedkakedy vyskytnú praktické problémy. Každý projektant by mal mať vedomosti o všetkých relevantných normách a ich odporúčaniach. Pri nízkych sklonoch strechy, pultových konštrukciách alebo špecifických požiadavkách od zákazníkov na minimálnu výšku väzníka je dôležité dôkladne dbať na dodržanie minimálnej odporúčanej výšky väzníka podľa noriem. Táto hodnota je odvodená z praktických skúseností, dotvarovania konštrukcie, miernych tolerancií pri výrobe a následných deformácií. Dodržiavaním tejto hodnoty sa zabezpečí, že väzník bezpečne splní požiadavky počas celej svojej plánovanej životnosti (50 rokov). V opačnom prípade, pri kombinácii maximálnych zaťažení, môže dôjsť k nepredvídaným priehybom. Na 1. medzný stav únosnosti väzník samozrejme vyhovuje (nespadne, nezlomí sa), ale je prekročený 2. medzný stav používateľnosti (priehyby – vizuálna stránka).

Najčastejšie chyby pri väzníkových krovoch | Techwood
Priehyb strechy spôsobený malou výškou väzníka medzi stĺpmi

Nasleduje samotná montáž väzníkového krovu a svojvoľné zásahy do konštrukcie. Statické posúdenie je vydávané na nami navrhnutú a namontovanú väzníkovú konštrukciu a akýkoľvek neodborný zásah narúša jej statickú bezpečnosť a spoľahlivosť.

Poloha podopretia jednotlivých väzníkov

Často sa stretávame so zlými finálnymi potvrdenými rozmermi stavby a so zmenami, s ktorými sme neboli oboznámení (na poslednú chvíľu boli posunuté nosné steny/prievlaky, v horšom prípade odstránené alebo pridané).

Rozmery stavby a neočakávané zmeny v projekte
Chýbajúca vnútorná priečka vo výkresoch

Nenosné priečky domurované po väzník

Občas sa stane, že priečky (nenosný systém) sú v rovine s nosným systémom, alebo sú dokonca nad ním. Vtedy je potrebné ich zníženie min. 50mm pod väzníky. V budúcnosti môžu priečky pod vplyvom zaťažení od opierajúcich sa väzníkov praskať.

Nesprávna výška vnútorných priečok | Techwood

Krivé vence → krivá strešná rovina

Vizuálnou chybou nezapríčinenou väzníkmi je rovinatosť pre pokládku strešnej krytiny. Väzníkový krov sa ukladá a kotví priamo na ž.b. a pokiaľ nie je dodržaná jeho rovinatosť, odzrkadlí sa to na strešnej rovine. Naši montážnici sa v rámci možností snažia krov vypodkladať, ale nie vždy sa to dá do milimetra.

Nedodržaná rovinatosť venca | Techwood
Nedodržaná rovinatosť venca

Dôsledne vyškolení montážnici

Pri samotnej montáži vznikajú chyby ako opačne otočený väzník voči nosným stenám alebo nedodržanie normou odporúčanej zvislosti väzníka. Odstránenie chýb musí byť zrealizované ihneď pri montáži. Týmto zásadným chybám sa dá predísť skúsenými montážnikmi a dôkladne označenými väzníkmi s ich uvažovanými podperami.

Otočené väzníky, chyba pri montáži | Techwood
Chyba pri montáži - Väzníky sú opačne otočené voči nosným stenám
Otočené väzníky, chyba pri montáži | Techwood
Chyba pri montáži - Väzníky sú opačne otočené voči nosným stenám

Ako bolo spomínané vyššie v texte, dostávame sa do neodborných zásahov do konštrukcie správne namontovaného, zrealizované väzníkového krovu.

Bočná stabilita väzníkov

Častou chybou je svojvoľné odstránenie častí zavetrenia. Pri správnom zavetrení pôsobí väzníková konštrukcia ako celok (vzájomne sa previaže a zabezpečí sa priestorová tuhosť a stabilita). Pri čiastočnom odstránení ondrejských krížov môže mať jedna časť väzníkov o málo väčšie priehyby, alebo zvislý výkyv ako ostatné, nastane jemný pohyb v latovaní a konštrukcia napr. pri pôsobení vetra vŕzga. Pri väčšom odstránení ondrejských krížov môže nastať napr. pri zaťažení snehom vybočenie väzníkov (viď. text vyššie zvisloť väzníkov) a následne ich kolaps.

Kolaps väzníkov
Kolaps väzníkov - chýbajúce zavetrenie

Každý prvok v krove má svoj význam

Fatálnou chybou býva neodborné odstránenie časti výpletu. Či už vnútorného (diagonály alebo zvislice), alebo rozrezanie spodného pásu. Môže nastať situácia, že výplet bude zavadzať dodatočne realizovanej vzduchotechnike, spodný pás výlezu do podkrovia atď.. Vtedy je nutný celkový prepočet a posúdenie možnej realizácie. Po neodbornom zásahu môže nastať kolaps konštrukcie.

Manipulácia s namontovanými väzníkmi
Odstránený výplet z väzníka
Odrezané zavetrenie a výplet z väzníka, chyby pri väzníkových krovoch
Odstránené zavetrenie a výplet z väzníka

Chyby pri krove nekončia, pozor na obalové vrstvy

Naši montážnici sú po dlhoročnej praxi odborne spôsobilý na všetky situácie a radi už pri samotnej montáži zákazníkom odpovedia na väčšinu ich otázok. Avšak všetky uvažované zmeny je nutné konzultovať s našimi projektantami !!!

Na záver sa dostávame ku samotnému užívaniu väzníkového krovu. Keď prebehne bezproblémový návrh s montážou krovu, treba si dať pozor na správne zrealizovanie vrstiev strešnej krytiny a podhľadu. Je nutné zabezpečiť hlavne správne odvetranie podkrovného priestoru a zamedziť vniknutiu vlhkosti či už priamej cez krytinu, alebo nepriamej formou zvýšenej vlhkosti spodných podlaží a následnému kondenzu v podkroví. Rezivo používame zásadne strojovo certifikované a pri dodržaní správnych vrstiev a odporúčaných postupov, fungovania stavby ako celku nie je dôvod na degradáciu vlastností dreva. Pri zanedbaní detailov treba hľadať príčinu, nepomôže odstránenie dôsledkov. Povrchová pleseň na dreve by sa časom vrátila aj pri opätovnom použití nebezpečných chemikálii na jej odstránenie.

Nesprávne odvetranie podkrovia spôsobuje pleseň
Nesprávne odvetranie podkrovia spôsobuje pleseň
Kondenzácia spôsobuje pleseň v podkroví
Kondenzácia pri nesprávnom odvetraní podkovia
Nesprávne odvetranie podkrovia spôsobuje pleseň
Nesprávne odvetranie podkrovia

Z väzníkov nenarhujeme každú konštrukciu

A samozrejme, väzníkové krovy spájané styčníkovými doskami s prelisovanými tŕňmi nie sú vhodné do každého prostredia. Pri zvýšenej (najmä priamej) vlhkosti v kombinácii so zmrazovaním a rozmrazovaním (priame vonkajšie prostredie) môže dôjst po rokoch opakovaného procesu ku postupnému vyťahovaniu styčníkových dosiek a kolapsu konštrukcie. Pri podkrovných priestoroch takýto fakt nehrozí, ale tento spôsob väzníkov nie je vhodný napr. na vonkajšie lávky nad vodnými plochami, stĺpy s možnosťou priameho kontaktu s dažďom/snehom, rôzne podporné a stabilizačné externé konštrukcie atď.

Vytiahnuté spony vplyvom vonkajšieho prostredia
Vytiahnuté spony vplyvom vonkajšieho prostredia
Vytiahnuté spony vplyvom vonkajšieho prostredia
Vytiahnuté spony vplyvom vonkajšieho prostredia

Počas našej dlhoročnej praxe sme sa s hore uvedenými chybami priamo či nepriamo stretli a nie všetko, čo vyhovie ,,na papieri“ sa dá aplikovať a do realizácie. Preto Vám s návrhom a realizovaním Vášho vysnívaného väzníkového krovu radi pomôžeme.