Príprava krovu do výroby

Príprava krovu do výroby je v celku jednoduchý, no veľmi podstatný proces, kedy projektant zladí návrh väzníkového krovu vyhotovený pre cenovú ponuku so skutočnými rozmermi stavby a finálnymi požiadavkami investora.

Pripravenosť stavby na premeranie

Skutočné zameranie sa realizuje v dostatočnom predstihu pred výrobou krovuNosný systém spodnej stavby vhodný na premeranie je postačujúci, ak sú len založené obvodové a vnútorné nosné steny, stĺpy, poloha komína. Nemusí byť hotový ž.b. veniec.

Podklady na premeranie

Na premeranie skutočnosti vyhotovíme okótovaný výstup (výkres) spodnej stavby. Je dôležité, aby sa vždy porovnávali naše výstupy a nie projekt, podklady od investora.

Zmena vstupných údajov oproti návrhu pre CP

Ak nastala zásadná zmena či už v skutočných rozmeroch stavby, uvažovaných zaťaženiach alebo geometrii krovu, návrh krovu musíme celý prepracovať.

Úprava krovu do výroby

Po odsúhlasení si skutočností s investorom projektant začne krov upravovať do výroby. Jedná sa o internú záležitosť, kedy sa prekontrolujú všetky návrhové vstupy (zaťaženia a ich kombinácie, rôzne detaily krovu), prispôsobí sa presná dĺžka reziva na CNC píle, zoradia sa jednotlivé uzly/styčníky aby išli pekne za sebou i pri úplne rôznych väzníkoch.

Kontrola a tlač

Nakoniec sa celá konštrukcia opäť prepočíta, posúdi a nezávislý projektant odkontroluje finálny výstup do výroby. Na takto pripravený projekt sa vyhotoví výrobná dokumentácia, montážne výkresy, statické posúdenie…