Montáž väzníkového krovu

Priehradové väzníky vychádzajú z našej výroby ako prefabrikáty. Vďaka tomu je montáž krovu jednoduchá a pomerne rýchla.

Montážna partia prichádza na stavbu skôr, ako príde kamión s naloženými väzníkmi. Najprv si rozmerajú stavbu a osadia kotvenie väzníkov. Po príjazde kamióna na stavenisko sa väzníky pomocou žeriavu zložia vedľa stavby, aby mohol kamión odísť.

Väzníky sa po jednom vykladajú na strechu a zároveň sa ukotvia o železobetónový veniec. Montážnici pomocou žeriavu vyložia a upevnia v priemere 5 väzníkov za hodinu.

Kotvenie väzníkov

Väzníky sa upevňujú o železobetónový veniec pomocou oceľových uholníkov. Každý väzník je podložený lepenkou ešte predtým ako je upevnený k uholníkom. Lepenka zabraňuje prenosu vlhkosti medzi väzníkom a vencom.

Podpery – uholníky umiestňujeme na oba „konce“ väzníkov. Návrh podpier vychádza zo statického návrhu a od celkového posunu v podpere. Od toho závisí aké typy a počty uholníkov (podpier) použijeme. Z návrhu nám môže víjsť použitie dvoch rovnakých pevných podpier alebo použitie jednej pevnej a jednej posúvnej podpery. Pri ojedinelých prípadoch nám z návrhu víjde použitie až štyroch podpier.

Pevná podpera

Pevná podpera neumožňuje horizontálny posun väzníkov. O väzník sa pripevňuje sa pomocou konvexných klincov a o veniec prievlačnou kotvou.

Posuvná podpera

Použitie posuvnej podpery vychádza zo statického návrhu. Posuvná podpera umožňuje horizontálny pohyb väzníka max. do 5 mm. Upevňujeme ich o väzník pomocou konvexných klincov a o veniec prievlačnou kotvou.

Zavetrenie väzníkového krovu

Po ukotvení všetkých väzníkov sa pokračuje jednou z najdôležitejších častí krovu a to zavetrením jeho konštrukcie. Zavetrenie krovu zabezpečuje priestorovú tuhosť, stabilitu, závislosť jednotlivých väzníkov a teda celkovú spoľahlivosť konštrukcie. Krov zavetrujeme ondrejskými krížmi a zavetrovacími poliami.

Počas prebiehajúcej montáže sa väzníky udržujú vo zvislej polohe pomocou dočasného stuženia. Väzníky zavetrujeme na hornom páse šikmo nabitými doskami. Po ztužení krovu trvalým stužením sa dočasné stuženie odstráni.

Trvalé stuženie väzníkov

Stuženie krovu zabezpečuje funkčnosť konštrukcie po celú dobu jej životnosti, preto nie je možné odstraňovať žiadnu časť stuženia.

Zavetrovacie pole

Lisované priečne stužidlo (zavetrovacie pole) sa vyrába ako väzníková konštrukcia. Umiestňuje sa medzi dvojicu väzníkov v rovine horného pásu, v niektorých prípadoch aj spodného pásu. Do väzníkov sa kotví konvexnými klincami.

Ondrejské kríže

Ondrejské kríže sú tvorené dvoma doskami, ktoré spájajú horný a spodný pás medzi susednými väzníkmi.

Stuženie diagonál

Slúži na stabilizáciu prvkov namáhaných na vzperný tlak skrátením vzpernej dĺžky. Ich rozmiestnenie navrhuje program.

Stuženie dolného pásu

Slúži na skrátenie vzpernej dĺžky spodného pásu väzníkov zaťažovaných horizontálnymi silami. Rozmiestnenie dosiek navrhuje program. Najčastejšie sa umiestňuje každé 2m. Stuženie dolného pásu sa nachádza v každom našom krove.

Preberanie a odovzdanie stavby

Po dôslednom zavetrení krovu je montáž ukončená. Hotový krov si preberá investor na základe protokolu o preberaní a odovzdaní diela.