tel. +421 948 381 081

Rekonštrukcia krovu plavárne RKC EBO Jaslovské Bohunice

Rekonštrukcia havarijného stavu krovu plavárne RKC EBO Jaslovské Bohunice sa realizovala v roku 2010. Vzhľadom na fakt, že pôvodná nosná konštrukcia vykazovala viditeľné priehyby, objekt bol pred začiatkom rekonštrukcie už niekoľko mesiacov preventívne uzavretý.

Nosná konštrukcia pôvodného krovu s rozponom 9,6 m pozostávala zo 6 ks dre vených väzníkov so zaťažovaciou šírkou 2 000 mm (obr. 1). Jednotlivé dielce priehradových väzníkov boli spájané pomocou oceľových príložiek a skrutiek. Väzníky boli z interiéru pohľadovo upravené kapotážou plastovými profilmi, ukotvenými na pomocnej hliníkovej konštrukcii. Stuženie konštrukcie v pozdĺžnom smere bolo v rovine strešného plášťa zabezpečené oceľovými U- profilmi, kotvenými v štítových stenách.

Tieto profily tvorili zároveň nosný prvok pre krokvy, uložené medzi hlavný mi väzníkmi. Pri obhliadke zástupcovia realizačnej firmy namerali priehyby strešných väzníkov až 280 mm, pričom norma povoľuje pri danom rozpone maximálny priehyb 38 mm. Tento stav spôsobila kombinácia viacerých faktorov, a to nesprávny statický návrh krovu, nevhodná skladba strešného plášťa a nefunkčné odvetranie, ako aj neplánovaná výmena strešnej krytiny.

Nevhodná skladba strešného plášťa, nefunkčné odvetranie

Zloženie strešného plášťa pred rekonštrukciou bolo v smere z interiéru nasledovné: plastový obklad, plný drevený záklop, fólia, tepelná izolácia medzi krokvami, fólia, plný drevený záklop, latovanie, strešná krytina. Odvetranie strechy bolo nefunkčné.

Absencia vzduchových vrstiev spôsobila, že prúdenie vzduchu v streche bolo minimálne, priestor medzi krokvami bol úplne uzavretý. Okrem kondenzácie vodnej pary strešnom plášti došlo aj k poruche krytiny a priamemu zatekaniu.

Následkom toho boli časti horných pásnic pôvodných väzníkov, vrátane k nim vedúcich diagonál spojov zničené hnilobou až na 70 % (obr. 3, 4).

Nesprávny statický návrh

Pred začiatkom rekonštrukcie sa zamerali jednotlivé prierezy a geometriu pôvodných väzníkov a väzníky nanovo namodelovali vo výpočtovom programe Fine-russ. Po prepočte väzníkov sa zistilo, že niektoré diagonály prekračovali pri aktuálnych zaťažovacích stavoch normou povolené hodnoty až 1,4-násobne (obr. 2). Problém prestavoval predovšetkým fakt, že stuženie väzníkov sa nachádzalo len strešnej rovine a diagonály ani spodný pás neboli nijako zavetrované.

V tomto prípade zohralo pravdepodobne pozitívnu úlohu opláštenie týchto prvkov hliníkovou konštrukciou, nesúcou obklad na báze plastových podhľadových prvkov. Táto prídavná konštrukcia zabraňovala vybočeniu diagonál z roviny, čím čiastočne nahrádzala štandardne používané stužujúce prvky. Využiteľnosť spodnej a hornej pásnice väzníkov sa blížila k maximu. Pri pôvodnom väzníku sa realizoval len prepočet drevených prierezov, posudok spojov sa nerobil.

Neplánovaná výmena strešnej krytiny

Pôvodná krytina – asfaltový šindeľ v priebehu užívania budovy sa pristúpilo k  nahradeniu pôvodnej ľahkej strešnej krytiny – asfaltového šindľa ťažkou strešnou krytinou.

Rozdiel v zaťažení bol tak až 45 kg /m2.

Priebeh rekonštrukcie krovu

Po odstránení strešnej krytiny sa demontovala vnútorná kapotáž a záklop, krov sa rozdelil na dvojice väzníkov, ktoré sa montážne stužili a použitím žeriava demontovali (obr. 5)

Na pôvodný železobétonový veniec sa umiestnili nové drevené priehradové väzníky, spájané oceľovými platňami s prelisovanými hrotmi (obr. 6).

Požiadavka na realizáciu podhľadu a zateplenia v úrovni spodnej pásnice umožnila použitie štandardnej nepriznanej konštrukcie so zaťažovacou šírkou 1 000 mm. Na návrh konštrukcie sa použil špeciálny softvér od spoločnosti Fine, ktorým možno navrhnúť a
staticky posúdiť jednotlivé prierezy reziva, rozmery a určiť presnú polohu spojovacích prvkov (obr. 7).

Návrh je optimalizovaný, čím sa dosiahne značná úspora použitého materiálu. Samotné väzníky sú presne narezané a zlisované pomocou hydraulického lisu s lisovacou silou 50 ton. Ich kotvenie sa realizovalo pomocou prievlačných kotiev a oceľových l-profilov. Stuženie konštrukcie sa v tomto prípade zabezpečilo ondrejskými krížmi, pozdĺžnym zavetrením a väzníkmi, umiestnenými v úrovni strešného plášťa. Podhľad a zateplenie sa umiestnili pod spodnú pásnicu väzníkov. V strešnej konštrukcii sa zabezpečilo odvetranie tak, aby v strešnom plášti nedochádzalo ku kondenzácii vodnej pary (obr. 8). Umiestnením podhľadu pod stropnú konštrukciu sa zároveň vyhovelo požiadavke objednávateľa zmenšiť veľkosť vykurovaného priestoru. Ako krytina sa z väčšej časti použila pôvodná škridla. Vymenili sa len poškodené kusy.