Zavetrenie krovu

Zavetrenie krovu

Jednou z najdôležitejších častí väzníkového krovu je zavetrenie. Zavetrenie krovu zabezpečuje priestorovú tuhosť, stabilitu, závislosť jednotlivých väzníkov a teda celkovú spoľahlivosť konštrukcie. Krovy zavetrujeme impregnovanými doskami 20x100 mm. Pre nosnosť a tuhosť spojov používame v každom bode 2 ks konvexných klincov 4x90 mm.

Pri návrhu stuženia postupujeme na zaklade rôznych faktorov:

  • rozpätie konštrukcie,
  • výška konštrukcie,
  • osová vzdialenosť jednotlivých väzníkov

 

Ondrejské kríže

Zavetrenie krovu

Zavetrenie krovu rozdeľujeme

Dočasné stuženie

Trvalé stuženie

Dočasné stuženie slúži na udržanie zvislej polohy väzníkov počas montáže krovu. Väzníky zavetrujeme na hornom páse šikmo nabitými doskami. Po ztužení krovu trvalým stužením sa dočasné stuženie odstráni.Lisované priečne stužidlo
Ondrejský kríž
Stuženie diagonál
Stuženie dolného pásu

 

Lisované priečne stužidlo/ Zavetrovacie pole

Lisované priečne stužidlo navrhujeme v konštrukciách s rozpätím väčším ako 8m v každom 10-tom až 12-tom poli. Lisované priečne stužidlo sa vyrába ako väzníková konštrukcia v našej výrobe spolu s väzníkmi (našu výrobu si môžete pozrieť v článku Výroba). Stužidlo sa umiestňuje medzi dvojicu väzníkov v rovine horného pásu, v niektorých prípadoch aj v rovine spodného pásu. Do väzníkov sa kotví konvexnými klincami 4x90 mm každých 200 mm. Navrhujeme ich ako prostý nosník zaťažený vetrom.

Zavetrenie vo väzníkovom krovu

Zavetrovacie pole

Zavetrenie vo väzníkovom krovu

Zavetrovacie pole

Ondrejské kríže

Ondrejský kríž je pomenovaný podľa apoštola Ondreja. V konštrukciách boli používané už v minulosti. Ondrejské kríže sú tvorené dvoma doskami, spájajú horný a spodný pás medzi susednými väzníkmi. Ondrejský kríž používame v každej z našich konštrukcií.

Ondrejské kríže na väzníkovom krove

Ondrejské kríže

Ondrejské kríže na väzníkovom krove

Ondrejské kríže

Stuženie dolného pásu na väzníkovom krove

Ondrejské kríže a Stuženie dolného pásu

Stuženie diagonál

Slúži na stabilizáciu prvkov namáhaných na vzperný tlak skrátením vzpernej dĺžky. Ich rozmiestnenie je navrhnuté v programe TRUSS od firmy Fine .

Stuženie diagonál na krove

Stuženie diagonál

Stuženie diagonál na krove

Stuženie diagonál

Stuženie dolného pásu

Slúži na skrátenie vzpernej dĺžky spodného pásu väzníkov zaťažovaných horizontálnymi silami. Rozmiestnenie jednotlivých dosiek závisí od výpočtu v programe TRUSS od firmy Fine, najštandardnejšie sa umiestnuje každé 2 metre. Podobne ako ondrejské kríže stuženie dolného pásu nájdete v každej z našich strešných konštrukcií.

Stuženie dolného pásu

Stuženie dolného pásu

Stuženie krovu zabezpečuje funkčnosť konštrukcie po celú dobu jej životnosti, preto nie je možné odstraňovať žiadnu časť stuženia.

 

Zavetrenie krovu

Zavetrenie krovu

Publikované v Články.