• Pultový krov
  • Rodinné domy

Pultová strecha Tovarníky

Zaujímavá pultová strecha Tovarníky pre rodinný dom. Väzníkový krov je…

Zaujímavá pultová strecha Tovarníky pre rodinný dom. Väzníkový krov je vytvorený z dvoch „pultových“ častí. Jedna časť tvorí prestrešenie garáže. Druhá časť zastrešuje samotný rodinný dom a zároveň svojim veľkým presahom 3,28m vytvára prístrešok nad budúcou terasou. Pultová strecha Tovarníky má na vonkajších koncoch väzníkov umiestnené drevené atiky.

Obe časti krovu majú minimálny sklon strešnej roviny 1,5°, ide o plochú strechu s vnútorným spádom.

Väzníkový krov tvorí 14 typov väzníkom s celkovým počtom 39 kusov väzníkov, vrátane štyroch zavetrovacích polí, po dvoch v každej časti krovu. Maximálny rozpon hlavných väzníkov je 9,6m nad garážou a 9,5m na obytným priestorom.

Tvary hlavných väzníkov

Pultový krov tvoria 2 samostatné väzníkové krovy. Každá časť má iný rozpon väzníkov ale rovnaký sklon strešnej roviny 1,5°.

Pôdorys a návrh krovu v programe

Projektant väzníkového krovu Ing. Vladimír Juriga
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia väzníkového krovu 09/2015 Techwood spol. s r.o.